top of page

Kompetansemål

Klimaspillet kan brukes som en del av undervisningen for kompetansemål i både grunnskole og videregående utdanning, her er en oversikt over disse:

Ungdomsskole

Naturfag

Etter 10. trinn

 • Gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforsk ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på.

 • Drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt.

 • Gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold.

 

Samfunnsfag

Etter 10. trinn

 • Vurdere på hvilke måter ulike kilder gir informasjon om et samfunnsfaglig tema, og reflektere over hvordan algoritmer, ensrettede kilder eller mangel på kilder kan prege forståelsen vår.

 • Utforske hvordan teknologi har vært og fremdeles er en endringsfaktor, og drøfte innvirkningen teknologien har hatt og har på enkeltmennesker, samfunn og natur.

 • Beskrive ulike dimensjoner ved bærekraftig utvikling og hvordan de påvirker hverandre, og presenteretiltak for mer bærekraftige samfunn.

 • Reflektere over hvilke aktører som har makt i samfunnet i dag, og hvordan de begrunner standpunktene sine.

 • Beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Norge i dag og reflektere over sentrale utfordringer.

 

Norsk

Etter 10. trinn

 • Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

 • Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium.

 

Videregående utdanning

Naturfag

Etter Vg1

 • Gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold.

 

Samfunnskunnskap

Etter Vg1/Vg2

 • Utforske og presentere dagsaktuelle temaer eller debatter ved å bruke samfunnsfaglige metoder, kilder og digitale ressurser, og argumentere for egne og andres meninger og verdier.

 • Utforske hvordan interesser og ideologisk ståsted påvirker våre argumenter og valg av kilder, og reflektere over hvordan det gir seg utslag i forskjellige meninger.

 • Utforske og drøfte hvordan næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi former og påvirker arbeidsliv og lokalsamfunn i Norge.

 • Vurdere hvordan utøvelse av makt påvirker enkeltpersoner og samfunn.

 • Utforsk en utfordring eller en konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte hvordan utfordringen eller konflikten påvirker forskjellige grupper.

 • Reflektere over hva det innebærer å være medborger, og sammenligne hvordan politiske systemer er organisert i forskjellige land og områder.

Geografi 

Etter Vg1/Vg2

 • Gjøre rede for hvordan indre og ytre krefter har dannet ulike landskap, og utforske og gi eksempler på hvordan menneskene som bor der, kan utnytte ressursene

 • Drøfte ulike interesser knyttet til ressurs- og arealbruk i Norge, Sápmi/Sábme/Sáepmie og nordområdene

 • Reflektere over sin egen ressursbruk og ressursbruken i Norge i et globalt og bærekraftig perspektiv

 • Utforske hva endringer i klimaet betyr for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt

Norsk (Studieforberedende)

Etter Vg1

 • Lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner.

Norsk (yrkesfag)

Etter Vg2

 • Bruke relevant fagspråk til å presentere, gjøre rede for og dokumentere faglige emner og arbeidsprosesser fra eget utdanningsprogram.

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner.

 
bottom of page